W sprawie postępowań wznowieniowych

W związku z otrzymywaną przez mieszkańców korespondencją dotyczącą złożonych wniosków o wznowienie postępowania środowiskowego w sprawie rozbudowy szpitala im Heliodora Święcickiego uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga nie została dopuszczona do postępowań wznowieniowych. W związku z tym nie może on reprezentować mieszkańców w tej sprawie.

Obecnie spodziewamy się, iż Urząd Miasta wyda negatywne rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia stwierdzając, iż dokonał on prawidłowego ogłoszenia o fakcie wydania pierwotnej decyzji. Od takiego rozstrzygnięcia mieszkańcom służyć będzie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016

Zarząd Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga ogłasza głosowanie korespondencyjne w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016.

[Ogłoszenie o głosowaniu]

[Karta do głosowania]

Sprawozdanie za rok 2016

Informacje ogólne

Sprawozdanie merytoryczne

Bilans

Rachunek zysków i strat

Głosowanie korespondencyjne w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

Szanowni Państwo,

w związku z faktem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego rezygnacji Stowarzyszenia z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego Zarząd Stowarzyszenia wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie w trybie korespondencyjnym uchwały o następującej treści:

Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Działając na podstawie art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga podejmuje decyzję o prowadzeniu od 2017 r. przez Stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Podjęcie uchwały pozwoli na znaczne zmniejszenie obciążenia administracyjnego związanego z działalnością organizacji. Głosy można oddawać z wykorzystaniem załączonej karty do głosowania.

[Ogłoszenie o głosowaniu korespondencyjnym]
[Karta do głosowania]

Zebranie zarządu Stowarzyszenia

21 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Przedyskutowano zakres dalszej działalności Stowarzyszenia, podjęto decyzji o kooptacji Mikołaja Kondeja do zarządu Stowarzyszenia a także o rezygnacji przez Stowarzyszenie ze statusu organizacji pożytku publicznego w związku ze zmniejszeniem skali działalności organizacji.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2015

W załączeniu publikujemy projekt sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia w roku 2015 wraz z informacją o głosowaniu korespondencyjnym w sprawie jego zatwierdzenia.

Ogłoszenie o głosowaniu korespondencyjnym

Karta do głosowania (format docx)

Załącznik 1:

Załącznik 2 (Sprawozdanie finansowe)