Odpowiedzi na zapytania o stan prac nad MPZP Grunwald B

W załączeniu publikujemy otrzymane z Rady Osiedla Stary Grunwald oraz MPU odpowiedzi na wystąpienia w sprawie planu prac nad wnioskiem o rozdzielenie zabudowy osiedla Ostroroga od planowanego terenu szpitala im. Heliodora Święcickiego nieprzekraczalną linią zabudowy.

Przypominamy, że zgodnie z pierwotnym planem linia miała przebiegać 30 metrów od granicy terenów mieszkalnych, jednakże na skutek błędu urzędniczego została ona zniesiona i obecnie nie obowiązuje żadne rozgraniczenie terenów mieszkalnych od terenów szpitalnych. Zabudowania szpitalne mogą powstać 3 metry od granicy posesji wchodzących w skład historycznego i objętego ochroną konserwatorską układu Ostroroga.

[Odpowiedź MPU]
[Odpowiedź RO]

W związku z otrzymanymi odpowiedziami skierowaliśmy do MPU kolejne zapytanie.

[Pismo do MPU]

Uzasadnienie wyroku WSA odmawiającego dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań wznowieniowych

Szanowni Państwo,

zgodnie z zasadą przejrzystości działań Stowarzyszenia, w załączeniu publikujemy uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Adminsitracyjnego w Poznaniu w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia do postępowań wznowieniowych w sprawie w których wydano Decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia 29 lipca 2014 r. (OS.V.6220.1.2014) w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie stwierdzono brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania rozbudowy szpitala na środowisko.

O wydaniu odmowy informowaliśmy w odrębnym wpisie.

[Wyrok WSA]

Czy fakt wniesienia skargi na MPZP Grunwald B został prawidłowo ogłoszony?

Jak już wspominaliśmy na naszej stronie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 3 września 2014 r. stwierdził częściową nieważność uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie MPZP Grunwald B ustanawiającej m.in. 30 metrową nieprzekraczaną linię zabudowy pomiędzy zabudowaniami ul. Zakręt a terenem szpitalnym. Fakt uchylenia tej linii wynikał z błędu urzędnika, który linię tę przeprowadził prócz terenów przyszłego szpitala, również przez budynki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. [Wyrok].

Stowarzyszenie wniosło do Urzędu Miasta Poznania o udzielenie informacji czy fakt wniesienia skargi na uchwałę rady miasta był w jakikolwiek sposób ogłaszany, celem zbadania istnienia przesłanek do wznowienia postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu.

[Wniosek o udzielenie informacji]