Projekt uchwały o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Grunwald B w Poznaniu poparty przez wszystkie strony

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga, Stowarzyszenie Zielony Grunwald oraz Uniwersytet Medyczny wspólnie poparli wywołanie procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Grunwald B w Poznaniu. Projekt uchwały w tej sprawie złożył wiceprezydent Miast Poznania odpowiadając na formułowane oczekiwania społeczne w tej sprawie.Kolejnym krokiem stron będzie finalizacja porozumienia odnośnie do wniosków do planu, dotyczących warunków zabudowy terenu.

Deklaracja Miasta Poznania do porozumienia mieszkańców z Uniwersytetem Medycznym

Szpital na Grunwaldzie – Miasto deklaruje pomoc

Społecznicy i przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego – zaproszeni do negocjacji przez miasto – pracują nad porozumieniem w sprawie szpitala na Grunwaldzie. By ułatwić rozmowy, Miasto Poznań zdecydowało, że podpisze jednostronną deklarację do porozumienia.

 

Chodzi o budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który ma zapewnić mieszkańcom zachodniego Poznania opiekę medyczną, a w pierwszej kolejności dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

We wrześniu miasto zaprosiło obie strony sporu, by ułatwić im dojście do porozumienia dla dobra mieszkańców Poznania. Przedstawiciele uniwersytetu i społecznicy omówili wstępną listę postulatów i przedstawili wstępny zarys porozumienia. O jego ostatecznym przyjęciu zdecydują na kolejnym spotkaniu.

 

Aby ułatwić negocjacje, Miasto Poznań podpisze jednostronną deklarację do porozumienia, która będzie dotyczyć obszarów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który w znacznym stopniu ułatwi wprowadzenie zmian, o które zabiegają mieszkańcy.

 

– Chcemy wypracować kompromis między oczekiwaniami mieszkańców, którzy potrzebują sprawnego dostępu do ochrony zdrowia, a ich potrzebami dotyczącymi ciszy i spokoju w miejscu zamieszkania – podkreśla Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. – Nie możemy budować szpitala dla mieszkańców Grunwaldu Jeżyc i Łazarza na peryferiach miasta. Ale chcemy zrobić wszystko, co możliwe, by zminimalizować wpływ inwestycji na komfort życia mieszkańców osiedla.

 

Zakres zmian w planie dotyczyć ma m.in. ustalenia linii zabudowy w odległości 30 metrów od wschodniej granicy działek wzdłuż ul. Ostroroga i Zakręt oraz ustalenie 30-metrowego pasa zieleni pomiędzy granicami tych działek, a linią zabudowy. To pozwoli spełnić ważny postulat społeczników, którzy domagają się zieleni, oddzielającej zabudowę szpitala od znajdujących się w pobliżu domów mieszkalnych.

 

Zakres zmian w planie obejmuje również dopuszczenie wjazdu i wyjazdu ze szpitala od ulicy Grunwaldzkiej. To pozwoli na spełnienie kolejnego z postulatów przedstawicieli mieszkańców osiedla, którzy chcą, by główny wjazd do szpitala znajdował się właśnie przy tej ulicy. To zmniejszy uciążliwości związane z ruchem samochodowym.

 

W miejskiej deklaracji jest też mowa o tym, by na etapie opracowywania projektu planu wykonać analizy przestrzenne dla stopniowania skali docelowej zabudowy szpitala od strony ul. Ostroroga i Zakręt w kierunku ul. Przybyszewskiego. Analizy mają dotyczyć m.in. powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, liczby kondygnacji nadziemnych oraz ochrony istniejącego starodrzewu. Wykonane mają być również analizy ruchu oraz analizy dotyczące niezbędnego uzbrojenia terenu.

 

Zmiany mają dotyczyć również miejsc parkingowych – mieszkańcy osiedla zgłaszali obawy o to, że na terenie szpitala powstanie ich zbyt wiele, co spowoduje bardzo duże niedogodności dla mieszkających w pobliżu poznaniaków.

Niezbędne procedury konieczne do wywołania zmiany planu miejscowego zostały już podjęte. Miasto Poznań liczy na to, że po przeprowadzonych uzgodnieniach pomiędzy stronami na etapie przygotowania planu, wpłyną uzgodnione wnioski pomiędzy stroną społeczną a Uniwersytetem Medycznym.

 

Zdaniem władz miasta przy tak dużym problemie przestrzennym Uniwersytet Medyczny powinien zorganizować konkurs architektoniczny z odpowiednią reprezentacją strony społecznej w jury. Miasto deklaruje wsparcie dla tych przyszłych działań uniwersytetu.

Społecznicy, przedstawiciele uniwersytetu i miasta spotkają się ponownie w październiku.

Źródło:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/szpital-na-grunwaldzie-miasto-deklaruje-pomoc,123303.html

Roboczy projekt porozumienia

W związku z licznymi zapytaniami w załączeniu publikujemy aktualny stan prac nad porozumieniem.

Treść dokumentu jest negocjowana i ma charakter roboczy. Niektóre z zapisów mogły nie być jeszcze przedmiotem ostatecznych uzgodnień. Udział Miasta Poznań w porozumieniu jest wyłącznie propozycją stron. Szczegółowe informacje o charakterze porozumienia umieściliśmy w odrębnym wpisie.

 

Prezydent Wudarski odmawia ponownego wywołania planu zagospodarowania

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga otrzymało odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na wniosek Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla Stary Grunwald o ponowne wywołanie MPU dla obszaru przyszłego szpitala klinicznego, w celu przywrócenia nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy zabudowaniami osiedla a terenem szpitalnym.

Wiceprezydent Miasta Poznania odmówił wszczęcia procedury planistycznej co oznacza, iż jedynym ograniczeniem dla rozbudowy szpitala będą obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Szpital będzie mógł powstać więc bezpośrednio przy zabudowaniach historycznej, ogrodowej dzielnicy Ostroroga.