Projekt porozumienia w sprawie wspólnych wniosków do planu

Szanowni Państwo,

wysiłkami m.in. Stowarzyszenia im. Jana Ostroroga udało się doprowadzić do ponownego wywołania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ul. Grunwaldzkiej 55 (baraki / były teren AWF). Obecny plan dla tego obszaru pozostaje, w naszej ocenie, skrajnie niekorzystny dla mieszkańców, w szczególności najbliższych sąsiadów z ul. Zakręt. W szczególności plan ten nie przewiduje, na skutek uchylenia części jego pierwotnych zapisów przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (na skutek błędu planistycznego), jakiegokolwiek pasa rozdzielającego teren inwestycji od ogrodów na tyłach posesji.

Obecny plan będzie niestety obowiązywał do momentu uchwalenia przez Radę Miasta Poznania jego zmian, co w naszej ocenie powinno skłaniać mieszkańców do możliwie szybkiego doprowadzenia procedury zmiany planu do końca.

Dlatego też Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga w załączeniu publikuje wstępnie wynegocjowany projekt porozumienia z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu oraz Szpitalem im Heliodora Święcickiego. Porozumienie pozostaje ukierunkowane na złożenie przez mieszkańców i inwestora wspólnych postulatów do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dodatkowo porozumienie ma gwarantować respektowanie uzgodnionych wymogów planu do momentu jego formalnego uchwalenia.

Stowarzyszenie podpisze wskazane porozumienie w przypadku uzyskania pełnomocnictw (poparcia) od przedstawicieli większości posesji zlokalizowanych w linii ul. Zakręt graniczących z terenem inwestycji.

Porozumienie jest ukierunkowane na potwierdzenie wyników dotychczasowych rozmów z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu, w wyniku których uzgodniono m.in. przywrócenie w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 30 metrowego pasa rozdzielającego teren Inwestycji od ogrodów na tyłach ul. Zakręt. W toku rozmów udało się wypracować dodatkowy postulat do planu, iż ewentualne budynki zlokalizowane na głębokości 60 metrów od granicy działek nie będą wyższe niż 12 metrów. Obecnie jedynymi ograniczeniami dla terenu inwestycji pozostają przepisy prawa budowlanego, zaś plan ustanawia wielkość zabudowy na poziomie 20 metrów dla całego obszaru.

Porozumienie potwierdza zgodę stron, na zmiany planu ukierunkowane na nie lokalizowanie parkingów wielkopowierzchniowych na tyłach terenów mieszkalnych. W ramach realizacji postulatów szerszej społeczności uzgodniono zmiany planu ukierunkowane na lokalizację wjazdu na teren inwestycji od ul. Grunwaldzkiej (zamiast Marcelińskiej).

W porozumieniu Uniwersytet Medyczny zobowiązuje się przedstawić mieszkańcom analizę urbanistyczną, która może być dla stron podstawą dalszych negocjacji w zakresie dostosowania wymogów w zakresie powierzchni zabudowy oraz powierzchni terenów zielonych do oczekiwań obu stron. Dotychczas Uniwersytet Medyczny zgadza się na powierzchnię zabudowy terenu na poziomie 45% (zgodnie z obecnym planem: 50%) oraz minimalnę powierzchnią zieleni na poziomie nie niższym niż 25% (zgodnie z obecnym planem: 20%). Porozumienie przewiduje również możliwość zmian normatywu parkingowego w zależności od wyniku analiz odnośnie do faktycznego zapotrzebowania w tym zakresie.

Akceptując porozumienie mieszkańcy zobowiązują się nie blokować inwestycji Szpitalnego Oddziału Rachunkowego.

W przypadku poparcia przez Państwa porozumienia prosimy o złożenie załączonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to upoważnia do dalszych negocjacji i podpisania w Państwa imieniu porozumienia
. W przypadku uwag do porozumienia jak i braku jego poparcia dostępny jest także formularz uwag.

Zaznaczamy że ponieważ przedstawiony dokument jest wynikiem długotrwałych negocjacji rozważymy Państwa uwagi jednakże nie widzimy możliwości zasadniczej zmiany treści porozumienia. Wiele zapisów dokumentu jest efektem wypracowanego między stronami kompromisu. Osoby, które złożą pełnomocnictwo akceptują, że Stowarzyszenie może podpisać porozumienie bez uwzględnienia ich uwag.

W naszej ocenie zapisy porozumienia są niewątpliwie korzystniejsze dla mieszkańców od zapisów dotychczasowego planu, który w przypadku braku zmiany MPZP, do czego może doprowadzić brak porozumienia, będzie dalej obowiązywał.

Porozumienie (pdf)

Pełnomocnictwo (pdf) (dla osób popierających porozumienie)

Pełnomocnictwo (docx) (dla osób popierających porozumienie)

Formularz zgłoszenia uwag (pdf) (dla osób nie popierających porozumienia oraz popierających porozumienie, jednakże zgłaszających dalsze postulaty do negocjacji)

Formularz zgłoszenia uwag (docx) (dla osób nie popierających porozumienia oraz popierających porozumienie, jednakże zgłaszających dalsze postulaty do negocjacji)

Będziemy wdzięczni za wyrażenie Państwa stanowiska odnośnie do porozumienia w terminie do 14 stycznia 2019 r. poprzez:
– w przypadku popierania porozumienia – złożenie załączonego pełnomocnictwa, wraz z ewentualnym formularzem uwag (udzielając pełnomocnictwa zgadzacie się Państwo, że uwag tych możemy nie uwzględnić i mimo to podpisać porozumienie w Państwa imieniu);
– w przypadku jeżeli pozostają państwo przeciwni porozumieniu – złożenia formularza uwag.

Projekt uchwały o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Grunwald B w Poznaniu poparty przez wszystkie strony

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga, Stowarzyszenie Zielony Grunwald oraz Uniwersytet Medyczny wspólnie poparli wywołanie procedury zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Grunwald B w Poznaniu. Projekt uchwały w tej sprawie złożył wiceprezydent Miast Poznania odpowiadając na formułowane oczekiwania społeczne w tej sprawie.Kolejnym krokiem stron będzie finalizacja porozumienia odnośnie do wniosków do planu, dotyczących warunków zabudowy terenu.

Deklaracja Miasta Poznania do porozumienia mieszkańców z Uniwersytetem Medycznym

Szpital na Grunwaldzie – Miasto deklaruje pomoc

Społecznicy i przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego – zaproszeni do negocjacji przez miasto – pracują nad porozumieniem w sprawie szpitala na Grunwaldzie. By ułatwić rozmowy, Miasto Poznań zdecydowało, że podpisze jednostronną deklarację do porozumienia.

 

Chodzi o budowę Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego, który ma zapewnić mieszkańcom zachodniego Poznania opiekę medyczną, a w pierwszej kolejności dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR).

We wrześniu miasto zaprosiło obie strony sporu, by ułatwić im dojście do porozumienia dla dobra mieszkańców Poznania. Przedstawiciele uniwersytetu i społecznicy omówili wstępną listę postulatów i przedstawili wstępny zarys porozumienia. O jego ostatecznym przyjęciu zdecydują na kolejnym spotkaniu.

 

Aby ułatwić negocjacje, Miasto Poznań podpisze jednostronną deklarację do porozumienia, która będzie dotyczyć obszarów zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To dokument, który w znacznym stopniu ułatwi wprowadzenie zmian, o które zabiegają mieszkańcy.

 

– Chcemy wypracować kompromis między oczekiwaniami mieszkańców, którzy potrzebują sprawnego dostępu do ochrony zdrowia, a ich potrzebami dotyczącymi ciszy i spokoju w miejscu zamieszkania – podkreśla Maciej Wudarski, zastępca prezydenta Poznania. – Nie możemy budować szpitala dla mieszkańców Grunwaldu Jeżyc i Łazarza na peryferiach miasta. Ale chcemy zrobić wszystko, co możliwe, by zminimalizować wpływ inwestycji na komfort życia mieszkańców osiedla.

 

Zakres zmian w planie dotyczyć ma m.in. ustalenia linii zabudowy w odległości 30 metrów od wschodniej granicy działek wzdłuż ul. Ostroroga i Zakręt oraz ustalenie 30-metrowego pasa zieleni pomiędzy granicami tych działek, a linią zabudowy. To pozwoli spełnić ważny postulat społeczników, którzy domagają się zieleni, oddzielającej zabudowę szpitala od znajdujących się w pobliżu domów mieszkalnych.

 

Zakres zmian w planie obejmuje również dopuszczenie wjazdu i wyjazdu ze szpitala od ulicy Grunwaldzkiej. To pozwoli na spełnienie kolejnego z postulatów przedstawicieli mieszkańców osiedla, którzy chcą, by główny wjazd do szpitala znajdował się właśnie przy tej ulicy. To zmniejszy uciążliwości związane z ruchem samochodowym.

 

W miejskiej deklaracji jest też mowa o tym, by na etapie opracowywania projektu planu wykonać analizy przestrzenne dla stopniowania skali docelowej zabudowy szpitala od strony ul. Ostroroga i Zakręt w kierunku ul. Przybyszewskiego. Analizy mają dotyczyć m.in. powierzchni zabudowy, powierzchni biologicznie czynnej, intensywności zabudowy, liczby kondygnacji nadziemnych oraz ochrony istniejącego starodrzewu. Wykonane mają być również analizy ruchu oraz analizy dotyczące niezbędnego uzbrojenia terenu.

 

Zmiany mają dotyczyć również miejsc parkingowych – mieszkańcy osiedla zgłaszali obawy o to, że na terenie szpitala powstanie ich zbyt wiele, co spowoduje bardzo duże niedogodności dla mieszkających w pobliżu poznaniaków.

Niezbędne procedury konieczne do wywołania zmiany planu miejscowego zostały już podjęte. Miasto Poznań liczy na to, że po przeprowadzonych uzgodnieniach pomiędzy stronami na etapie przygotowania planu, wpłyną uzgodnione wnioski pomiędzy stroną społeczną a Uniwersytetem Medycznym.

 

Zdaniem władz miasta przy tak dużym problemie przestrzennym Uniwersytet Medyczny powinien zorganizować konkurs architektoniczny z odpowiednią reprezentacją strony społecznej w jury. Miasto deklaruje wsparcie dla tych przyszłych działań uniwersytetu.

Społecznicy, przedstawiciele uniwersytetu i miasta spotkają się ponownie w październiku.

Źródło:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/szpital-na-grunwaldzie-miasto-deklaruje-pomoc,123303.html

Roboczy projekt porozumienia

W związku z licznymi zapytaniami w załączeniu publikujemy aktualny stan prac nad porozumieniem.

Treść dokumentu jest negocjowana i ma charakter roboczy. Niektóre z zapisów mogły nie być jeszcze przedmiotem ostatecznych uzgodnień. Udział Miasta Poznań w porozumieniu jest wyłącznie propozycją stron. Szczegółowe informacje o charakterze porozumienia umieściliśmy w odrębnym wpisie.

 

Prezydent Wudarski odmawia ponownego wywołania planu zagospodarowania

Stowarzyszenie im. Jana Ostroroga otrzymało odpowiedź Miejskiej Pracowni Urbanistycznej na wniosek Stowarzyszenia oraz Rady Osiedla Stary Grunwald o ponowne wywołanie MPU dla obszaru przyszłego szpitala klinicznego, w celu przywrócenia nieprzekraczalnej linii zabudowy pomiędzy zabudowaniami osiedla a terenem szpitalnym.

Wiceprezydent Miasta Poznania odmówił wszczęcia procedury planistycznej co oznacza, iż jedynym ograniczeniem dla rozbudowy szpitala będą obowiązujące przepisy prawa budowlanego. Szpital będzie mógł powstać więc bezpośrednio przy zabudowaniach historycznej, ogrodowej dzielnicy Ostroroga.