Radni Miejscy poszerzyli uprawnienia kontrolerów biletów: pouczenie zamiast kary

Radni Miejscy na sesji w dniu 19 listopada 2013 r. wprowadzili w uchwale Nr LXXX/1218/V/2010 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej ( Dz.Urz.Woj.Wielk. z 2011 r. Nr 11, poz.304), zmienionej uchwałą Nr XLVII/727/VI/2013 (Dz. Urz.Woj. Wielk. z 2013 r. poz. 3007)  następującą zmianę:


Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

” W przypadku naruszenia uchwały Nr LIV/809/VI/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy  lokalnym transportem drogowym, przez mieszkańców Poznania,  cudzoziemców, osoby z widocznym upośledzeniem lub osoby będące w podeszłym wieku, kontroler ma prawo jedynie pouczyć o wykroczeniu i odstąpić od nałożenia opłaty dodatkowej. Kontroler ma również prawo pouczenia i odstąpienia od nałożenia  opłaty dodatkowej  w innych uzasadnionych przypadkach, kierując się w nich dobrem społecznym a także takich, które mogłyby zagrażać bezpośrednio jego zdrowiu lub życiu.”


Czy rzeczywiście w praktyce będzie oznaczać to złagodzenie kar?

Seniorzy powinni jednak wiedzieć, że mają prawo w przypadku zapomnienia się i jazdy tramwajem/autobusem na podstawie biletu, który np. 5 min. wcześniej utracił ważność – oczekiwać od kontrolera zrozumienia dla przypadłości wieku i poprzestania z jego strony na pouczeniu.

Więcej TU poz. nr 12