Czy możliwe będzie zrewitalizowanie Starego Grunwaldu?

“Na rewitalizację zdegradowanych dzielnic miast mamy do 2020 r. wydać 25 mld zł. Ale przemiana polskich śródmieść dokona się tylko wtedy, gdy w proces zaangażują się lokalne społeczności. […]

Najważniejszą częścią programu ma być specjalna ustawa przyjęta wzorem Niemiec. […]

Dopiero w zeszłym tygodniu [koniec listopada 2014] rząd przedstawił projekt założeń. Nowy akt prawny ma przynieść przede wszystkim wyjaśnienie pojęć, w tym definicję rewitalizacji: procesu ciągłego i kompleksowego. Odnowa stanie się zadaniem własnym gminy i celem publicznym. Dzięki temu władze miast będą mogły przyznawać dotacje na remont prywatnych budynków, co do tej pory było kwestionowane przez Naczelny Sąd Administracyjny. 

Cały proces ma być przeprowadzany z dialogiem między wszystkimi zainteresowanymi. Powstaną specjalne komitety rewitalizacji, obok urzędników i radnych także z przedstawicielami właścicieli nieruchomości, organizacji pozarządowych i mieszkańców. Przy urzędach miast powołane zostaną też zespoły koordynacyjne, z udziałem przedstawicieli wojewody, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i służby ochrony zabytków, które włączą administrację państwową w proces zmian. Powstanie specjalna baza danych z zakresu demografii, rynku pracy czy polityki społecznej, która pozwoli na badanie poszczególnych ulic czy osiedli. […]” 

Więcej czytaj TU 

Rozważania o innym przedmiocie rewitalizacji czytaj TU