Dwie odpowiedzi instytucji w sprawie lądowiska helikoptera na dachu SOR

Polecamy uwadze dwa pisma-odpowiedzi:

– Z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie dotyczące udostępnienia informacji statystycznej na temat startów/lądowań na lądowiskach przy [nie na!] SOR w 2014 r. w kraju oraz w Poznaniu. Wynika z danych, że liczba lądowań/startów w Poznaniu była średnio o 100 procent wyższa niż w kraju.

– Z Portu Lotniczego w Poznaniu w sprawie kolizyjności lądowiska helikoptera SOR.
(Kliknij obraz, by powiększyć)

Lotnicze Pogot. Ratunk. statystyka0001Port lotniczy odp.0001

Ustawa o petycjach już obowiązuje

Ustawa dostosowuje prawo do określonego w art. 63 Konstytucji obowiązku ustawowego uregulowania trybu rozpatrywania petycji. Nowe przepisy określają procedury składania i rozpatrywania petycji. W myśl ustawy przedmiotem petycji może być żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

ASAEJM1

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia. Jeśli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji, składane będą dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, można będzie rozpatrzyć je łącznie. W przypadku uporczywego wnoszenia petycji, które nie zawierają żadnych nowych treści, można będzie, zgodnie z ustawą, pozostawić je bez rozpatrzenia. Nowe przepisy określają też tryb rozpatrywania petycji złożonej m.in. do Sejmu i Senatu oraz do jednostki samorządu terytorialnego.

Sejm, Senat i organ stanowiący będzie mógł rozpatrywać petycje samodzielnie lub wskazać w regulaminie (statucie) inny organ wewnętrzny. 12 czerwca br. Sejm podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP – dokument został uzupełniony o procedurę rozpatrywania petycji kierowanych do Izby. Zgodnie z tymi zmianami m.in. w Sejmie powstanie Komisja do Spraw Petycji. Sejm uchwalił ustawę 11 lipca 2014 r. 27 sierpnia 2014 r. ustawa została podpisana przez prezydenta. Ustawa weszła w życie 6 września 2015 r.: Dz.U. 2014 poz. 1195 – kliknij TU

Źródło

Remont ulicy Ostroroga rozpoczęty!

Starania trwały 5 lat od 2010 roku, zapoczątkowane głosem mieszkańców zgromadzonych  24 czerwca na pierwszych imieninach patrona ulicy Jana Ostroroga, wskazujących na potrzebę wybudowania dwóch progów ograniczajacych niebezpieczną prędkość pojazdów, co w następnym roku Zarząd  Osiedla Jana Ostroroga zrealizował.

Później występowano do Prezydenta Miasta kilkakrotnie, m.in. w grudniu 2010 r., i ponownie przekazujac  to pismo pozostające bez odpowiedzi – podczas spotkania Prezydenta z mieszkańcami w październiku 2011 roku. Ostatnie bezpośrednie rozmowy SJO z nowymi władzami Poznania miały miejsce 5 lutego 2015 r. Dodać do tego należy liczne pisma do ZDM-u.

Równocześnie nieakceptowane przez mieszkańców ograniczanie ruchu pieszych na zabytkowej rezydencjalnej ul. Ostroroga, jednej z kilku w Poznaniu, wyraźnie sygnalizowano w ukazującym się już wówczas ‚Biuletynie Informacyjnym Zarządu OJO‘ – numer z listopada 2010 r., podobnie jak w kolejnych numerach ‚Biuletynu‘, np. nr 1 z 2012 r., kiedy przypomniano wynik sondy dostępnej przez cały rok na społecznościowym portalu OJO/OSG nt reorganizacji ruchu na ul. Ostroroga. Opowiadających się za jednym kierunkiem było o 1/3 więcej niż respondentów temu  przeciwnych.
Również w dyskusji na forum tegoż portalu przeważały  rzeczowe głosy wskazujące na uzasadnioną potrzebę ograniczenia ruch samochodów na tej zabytkowej ulicy, które z każdym rokiem zawłaszczały do parkowania coraz to nowe fragmenty chodników, aż do całkowitego dzisiaj ich przejęcia. Nastąpiło to w zabytkowej części miasta,  zbudowanej ongiś na  założeniu willowo-ogrodowym, a więc zieleni i spokoju. Co dzisiaj z tego założenia honorowanego podobno przez konserwatora miejskiego pozostało – sami widzimy.

Najważniejszym momentem w staranich o swoistą rewitalizację ulicy okazał się jednak apel mieszkańców ulicy Ostroroga z października 2012 roku do Rady Osiedla Stary  Grunwald, przez nią poparty (!), o zatrzymanie postępującej degradacji ulicy, na której w ostatnim dziesięcioleciu nastąpiło zwielokrotnienie ruchu samochodowego, zaś auta wypełniły wszechwładnie  całą długość chodników po obu stronach jezdni. Chodniki zamieniono w wielki, bezpłatny parking dla okolicznych instytucji. Piesi  okazali się tu intruzami, podobnie jak w całym mieście niezbyt przyjaznym pieszym, w którym rządzą kierowcy.

Wspomniany apel podpisało 64 osoby zamieszkujące i zameldowane w 24 willach przy ul. Ostroroga (na łączną liczbę 36 numerów, ale 32 domy – cztery „onumerowane“ działki pozostają bez domów) co stanowiło prawie 80 procent domów i zdecydowaną większość (ok. 85 procent) mieszkańców.  Dodajmy, że w czasie zbierania podpisów istniały też domy w całości wynajęte na usługi  lub niezamieszkałe, albo wynajęte w części na biura, dokładnie wyszczególnione we wspomnianym apelu. Wiarygodność podpisów potwierdzały numery PESEL (!). Z czasem okazało się, że dla niektórych (konflikt interesu?) waga głosu tej  demokratycznej i przytłaczającej większość rzeczywistych mieszkańców nie ma znaczenia i nie skłania do poszanowania tak wyrażonej ich woli.

Miejmy jednak nadzieję, że podjęty remont ulicy spełni oczekiwania zdecydowanej większości mieszkańców i w konsekwencji przywróci normalne warunki zamieszkiwania w tym zabytkowym miejscu Poznania.

Dla dokumentacji kilka migawek z rozpoczętej 7 września 2015 r. wymiany nawierzchni ulicy:

IMG_3987

IMG_3989

IMG_3990

IMG_3992

IMG_3993

IMG_3996IMG_3998IMG_4000IMG_4002

 

„Element pamięci“ na skwerze ul. Ostroroga/Zakręt dla grupy 13 Profesorów mieszkających niegdyś na Starym Grunwaldzie

Idea upamiętnienia „symbolicznym elementem“ faktu zamieszkiwania wśród nas na przestrzeni ostatniego 80-lecia dość licznej grupy Profesorów, wśród których znajdują się osoby uznane za luminarzy nauki polskiej, spotkała się z akceptują nie tylko naszej lokalnej społeczności, ale także Rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.

IMG_3973

 

Od lwej stoją Państwo: Jecek Kseń, prof. Marek Spaczyński, prof. Hanna Ograbisz-Krawiec, Rektor prof. Bronisław Marciniak, Zdzisław Szkutnik, Aleksander Chichłowski

Wczoraj (26 VIII) grupa sąsiadów wraz z rzeźbiarką prof. Hanną Ograbisz-Krawiec przedstawiła tę koncepcję Rektorowi Marciniakowi, który zadeklarował stosowne wsparcie UAM oraz gotowość –jako przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych M.Poznania- orędowania za analogiczną partycypacją trzech innych Uniwersytetów miasta.
Rektor Marciniak uznał też ten obywatelski zamysł za szlachetną inicjatywę naszej społeczności i za wyraz doceniania przez nią znaczenia nauki, zwłaszcza w dzisiejszym społeczeństwie opierającym swą gospodarkę i rozwój na wiedzy.

Liczymy, że „starterem“ dla realizacji zamysłu będzie pomyślny  wynik starań SJO o grant w BZ WBK „Tu mieszkamy, tu zmieniamy“ – zob. wcześniejszy wpis na stronie. Ogłoszenie wyników przesunięto póki co z 21 na 31 sierpnia. Czekamy z dobrą nadzieją.

[Niestety, na liście beneficjentów konkursu BZ WBK nie ma SJO. (7 IX 2015 Z.Sz.)]

Zachęcamy też Państwa do zastanowienia się nad napisem na płycie, który „wyjaśni“ obecność tego „elementu pamięci“ na skwerze, np. „Byli naszymi Sąsiadami…“ Propozycje można składać do SJO przez najbliższe 2 miesiące. Prosimy uprzejmie o przyłączenie się do tego wspólnego dla naszej sąsiedzkiej społeczności serdecznego zadania.

Lista (nr 2) nazwisk na ‘element pamięci’ na skwerze ul.Ostroroga/Zakręt

Oto lista, której ostateczny kształt wyłonił się w  wyniku konsultacji z członkami SJO/mieszkańcami SG. Obecnie obejmuje:

 • prof. Czesław Znamierowski (1888-1967), uczony polskiej humanistyki XX w. Uniwersytet Poznański (UP), członek PAU. Mieszkał: ul. Zakręt 20
 • prof. Alfons Krause (1895-1972), chemik, Wydz.Rolniczo-Leśny UP. Mieszkał: ul. Rycerska 4
 • prof. Stefan Studniarski (1868-1942), ekonomista gospodarki leśnej i polityki leśnej. Dziekan Wydz. Rolniczo-Leśnego UP. Mieszkał: ul. Marcelińska 51
 • prof. Edward Taylor (1884-1964), ekonomista, UP, zorganizował studia ekonomiczne i prawa skarbowego. Mieszkał:  ul. Skarbka 29
 • prof. Kazimierz Tymieniecki (1887-1968), historyk, UP. Mieszkał: ul. Grodziska 11
 • prof. Bohdan Winiarski (1884-1969), prawnik, UJ. Mieszkał: ul. Grodziska 18
 • prof. Karol Marian Pospieszalski (1909-2007), prawnik i historyk, UAM. Mieszkał: ul. Zakręt 4
 • prof. Maria Różkowska (1899-1979), biolog (paleozoolog), UP/UAM/PAN. Mieszkała:  ul. Ostroroga 32
 • prof. Kazimierz Obuchowski (1931-2014), psycholog, UAM. Mieszkał: ul. Lubeckiego 18
 • prof. Tadeusz Kurkiewicz (1885-1962), histolog, Dziekan Wydz. Lekarskiego UP, pierwszy Rektor Akademii Medycznej w Poznaniu. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Janusz Ziółkowski (1924-2000),  socjolog, Rektor UAM, Senator. Mieszkał: ul. Skarbka 23
 • prof. Wojciech Rzepka (1940-2008), filolog, historyk języka polskiego, UAM. Mieszkał: ul. Ostroroga 33
 • prof. Benon Miśkiewicz (1930-2008), historyk, Rektor UAM, Minister NiSzW. Mieszkał: ul. Grodziska 8.

A oto robocza wizualizacja ‚elementu pamięci’. Nazwiska pojawią się na wyszlifowanych czterech częściach kamienia (cztery uczelnie). Na pionowym boku podstawy  – ‚wyjaśnienie’ idei, np. Byli naszymi Sąsiadami…

WP_001972

WP_001971

Lądowisko dla helikopterów zburzy im spokój? Oby nie chorowali

Kto chciałby w miarę obiektywnie ocenić histeryczny tekst R.Nawrota (GW 28 VII 2015) pod powyższym tytułem, niech wpisze w wewnętrzną wyszukiwarkę ‚GW’ frazę: mieszkańcy boją się hałasu. Wynik będzie zaskakujący. Pokaże, jak dalece różni inwestorzy nie liczą się z mieszkańcami…

Więcej czytaj TU

Przeczytaj też wcześniejszy tekst z 27 lipca br. w ‚GW’ zatytułowany „Mieszkańcy Starego Grunwaldu nie chcą lądowiska dla helikopterów” Marii Bielickiej, TU